lu.se

Energihushållning

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Avdelningen för Energihushållning

Ämnet Energihushållning omfattar kunskap om både energiteknik, energieffektivisering och de spelregler som samhället skapar för en miljövänlig energiförsörjning och -användning. Även slutanvändarnas beteende är av stort intresse för ämnet.

Avdelningen inrättades 1976 med Lennart Thörnqvist som professor. Idag leds undervisning och forskning av två professorer och tre universitetslektorer. Till dessa är några doktorander knutna.

Undervisningen omfattar kurser om energianvändning, energitillförsel, energimarknader och en fortsättningskurs (projekt) i avancerad energihushållning med ett årligt aktuellt tema. Kurserna riktas i första hand till teknologer som läser energiteknikspecialiseringen eller den avancerade senare delen av maskintekniklinjen. De senaste åren har många teknologer från ekosystemteknik, industriell ekonomi, elektroteknik och andra program också läst kurserna.

Forskningen är koncentrerad till distribution och användning av ledningsbunden energi, främst i byggnader.

Det finns tre tydliga forskningsinriktningar:

Forskningen inom fjärrvärmeteknik och fjärrkyla är koordinerad med det nordiska energiforskningsprogrammet. Forskargruppen för energi- och effekthushållning i byggnader är inriktad mot att öka kunskapen kring elanvändning i bostäder och lokaler och sambandet mellan eleffekt och olika faktorer, exempelvis beteendet och klimatet. Forskningen inom energiplanering fokuserar på de avancerade planeringsmetoderna för hållbara energisystem.